De fire mest almindelige virksomhedstyper

Vil du oprette en virksomhed? Her får du en oversigt over de fire mest anvendte virksomhedstyper, så du bedre kan gennemskue, hvilken virksomhedstype der er mest optimal for din virksomhed. 

Mest anvendte virksomhedstyper

Der findes efterhånden mange virksomhedstyper, men her får du en beskrivelse af de fire oftest anvendte.

  • Enkeltmandsvirksomhed
  • Interessantselskab (I/S)
  • Anpartsselskab (ApS)
  • Aktieselskab (A/S)

De første overvejelser om valg af virksomhedstype

Der er en række forskellige faktorer og lovkrav som gælder for hver virksomhedstype, når du beslutter dig for at oprette en virksomhed. 

Du gør klogt i at gøre dig nøje overvejelser omkring følgende fem faktorer:

  • Startkapital: Hvor stor kapital skal din virksomhed bindes op på ved opstart?
  • Hæftelse: Hvis der er store risici forbundet med dit erhverv, bør du overveje, om du vil hæfte personligt for virksomhedens og dine partneres forpligtelser.
  • Administrative krav: Du skal også tænke over, hvorvidt der er særlige krav til revision og bestyrelse.
  • Beskatning: Her skal du tænke over, hvordan beskatningen vil ske som følge af den valgte virksomhedstype, samt om du kan fratrække underskud personligt.
  • Årsrapport: Derudover skal du også undersøge, om du skal udarbejde en årsrapport som skal offentliggøres.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere de fem faktorer, er et godt sted at starte at spørge en revisor, advokat eller virksomhedsrådgiver til råds, så du hurtigt kan komme på sporet af, hvilken virksomhedsform der passer bedst til dig. 

Enkeltmandsvirksomhed

Ved en enkeltmandsvirksomhed, har virksomheden kun én ejer, som ene og alene hæfter for virksomhedens økonomi.

Det betyder, at du ejer alle virksomhedens aktiver, men du hæfter også personligt og ubegrænset for eventuel gæld i virksomheden, og for de forpligtelser virksomheden eventuelt har påtaget sig. 

Skatte og afgiftsmæssig registrering af enkeltmandsvirksomhed

Hvis din virksomhed omsætter for over 50.000 kroner årligt, er du forpligtet til at registrere moms. Det betyder, at du også skal indberette og afregne moms.

Ved en omsætning under 50.000, står det dig frit for, om du vil momsregistrere virksomheden.

Er din virksomhed fritaget for at betale moms, kan de varer og ydelser du sælger i stedet være omfattet af en lønsumsafgift. Den bliver beregnet på baggrund af dine lønninger til eventuelt ansatte, eller virksomhedens skattemæssige overskud.

Dette gælder dog kun, hvis afgiftsgrundlaget overstiger registreringsgrænsen på 80.000 kroner årligt. 

Interessentskab

Denne virksomhedstype kan omfatte både små og store virksomheder, men har et krav om minimum to ejere. Ejerne kan være fysiske personer eller juridiske personer (selskaber).

Du kan eksempelvis oprette et interessentskab, hvis din virksomhed går sammen med en eller flere virksomheder om et kortsigtet erhvervsrettet samarbejde (joint venture), hvorefter interessentskabet opløses, når opgaven er løst.

Du kan også oprette et interessentskab, hvis din virksomhed går sammen med en eller flere andre personer eller virksomheder om en fælles, langvarig virksomhed.

Alle ejere hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for et interessentskabs forpligtelser.

Interessentskabet kan i henhold til årsregnskabsloven være forpligtet til at aflægge og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.  

Anpartsselskab

Dette er en virksomhedstype, hvor du ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Det vil sige, at du alene kan miste det beløb, du har indskudt (eller har lovet at indskyde) i anpartsselskabet.

Du kan stifte et anpartsselskab alene, eller sammen med flere personer eller selskaber.

Minimumskapitalen for anpartsselskaber er 40.000 kroner.

Hvis du vælger at stifte selskabet med andre, er det mængden af selskabskapital I hver især har skudt ind i virksomheden, der afgør ejerskabet.  

I modsætning til de andre virksomhedstyper skal et anpartsselskab have en ledelse bestående af mindst en direktør. Et anpartsselskab kan have en bestyrelse, men det er ikke noget krav.

Derudover skal anpartsselskaber aflægge og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.

Aktieselskab

Ved et aktieselskab opdeler du din virksomheds værdi i aktier, der derefter kan blive opkøbt af individer eller virksomheder.

Som ved anpartsselskaber hæfter du som ejer ikke personligt for virksomhedens gæld og øvrige forpligtelser. Din risiko er begrænset af din egen indskudte kapital (og den kapital du eventuelt har lovet at indskyde).

Sker det eksempelvis, at selskabet går konkurs, mister du kun det indskudte beløb (og det beløb du har lovet at indskyde), eller det beløb du har købt aktierne for.

Minimumskapitalkravet for et aktieselskab er 400.000 kroner.

Et aktieselskab kræver en ledelse, der består af en bestyrelse og en direktion, eller et tilsynsråd og en direktion.

Ligesom anpartsselskaber skal aktieselskaber også aflægge og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler. 

Ændrer din virksomhed form? 

Hvis du på et tidspunkt gerne vil omdanne din virksomhedsstruktur til en anden, kan du godt ændre virksomhedstypen ved en virksomhedsomdannelse, hvor du eksempelvis går fra at være en enkeltmandsvirksomhed til et ApS.

Husk at uanset virksomhedstype skal du være registreret som arbejdsgiver, hvis du har medarbejdere med løn tilknyttet din virksomhed. 

Du starter din virksomhed på virk.dk.

Hent Danløns lønguide

Når du arbejder med løn, er der altid mange opgaver at løse.

I Danløns gratis lønguide får du måned for måned det store overblik.

hent lønguiden